Tűzvédelmi szolgáltatások

Tűzvédelem

A tűzvédelem alapvetően két területre tagozódik, az egyik tűzoltó-mentő-, a másik a megelőző tevékenység. A mindennapi életben egyre nagyobb jelentőséget kap a megelőzés, hisz ennek gondos tervezésével, az észszerű biztonság kialakításával mind több érték (emberi élet, vagyon) menthető meg.

A tűzvédelem fontossága: Az 1996. évi XXXI. törvény (röviden: Tűzvédelmi törvény-Ttv.) III. fejezetének középpontjában a tűzmegelőzési feladatrendszer áll az alábbi felsoroltak (résztvevők) körére bontva.

1. A magánszemélyeknek meg kell ismerniük és meg kell tartaniuk, illetőleg meg kell tartatniuk a tulajdonukban, használatukban levő épületek, lakások, járművek, gépek, berendezések, eszközök és anyagok használatára és működtetésére vonatkozó tűzmegelőzési szabályokat.

2. Gazdálkodó szervezetek kötelesek gondoskodni egyrészt oktatás, képzés keretén belül a tűzvédelmi szabályok megismertetéséről, másrészt a birtokukban lévő tűzvédelmi eszközök, berendezések, készülékek, felszerelések készenlétben tartásáról, azok üzemképességének, használhatóságának biztosításáról. A magas kockázati osztályba tartozó ipari és tárolási alaprendeltetésű kockázati egységben, valamint a közösségi rendeltetésű, a közepes vagy magas kockázatú ipari, mezőgazdasági és tárolási épületekben megfelelő szervezettel, tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személlyel, illetve szolgáltatás igénybevételével kell gondoskodniuk a tűzvédelem biztosításáról.

ÚJ! Tartsa meg a munkavédelmi- tűzvédelmi oktatást online a cégvezető!

2024.01.01. – től

16. § (1) A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.) 55. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) A foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter rendeletében meghatározott tevékenységek, munkakörök, álláshelyek esetében az (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti oktatás a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter által rendeletben meghatározott általános oktatási tematikának a munkavállaló részére történő átadásával is teljesíthető. Az átadás megtörténhet az oktatási tematikának a munkavállaló számára elérhető belső elektronikus hálózaton történő közzétételével is.”

(2) Az Mvt. 88. § (4) bekezdés a) pontja a következő ag) és ah) alponttal egészül ki:

(Felhatalmazást kap a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter, hogy rendeletben határozza meg)

„ag) a munkavédelmi oktatásnak megfelelő általános oktatási tematika átadásának és az alkalmazhatóság feltételeinek;

 1. ah) az általános oktatási tematika”

Szerezze be tőlünk!

Munkavédelmi- tűzvédelmi oktatási tematikát ppt formátumban.

Bónuszként adunk egy tesztet amit – ha a munkavállaló – kitölt, akkor megbizonyosodik, hogy megértette.

Tűzvédelmi szakember foglalkoztatása

A hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságoknál, az önkéntes tűzoltó egyesületeknél, valamint az ez irányú szakágazatokban foglalkoztatottak szakmai képesítési követelményeiről és szakmai képzéseiről szóló 9/2015. (III. 25.) BM rendelet értelmében a gazdálkodó szervezeteknél tűzvédelmi szakágazatban foglalkoztatottak közül legalább középszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személyt minimum havi 8 órában kell foglalkoztatni abban az esetben, ha:

 • a gazdálkodó szervezet robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot állít elő, dolgoz fel, forgalomba hoz, tárol és az egy telephelyen előállított, feldolgozott, forgalmazott, tárolt anyag együttes, egyidejű mennyisége meghaladja az 1000 kg/liter mennyiséget, de legfeljebb 5000 kg/liter,
 • a gazdálkodó szervezet tűzveszélyes osztályba tartozó anyagot, terméket tárol és az egy telephelyen a szabadtéri és az épületen belüli tárolásra szolgáló, összesített alapterület meghaladja az 1000 m2-t, de legfeljebb 10 000 m2,
 • a gazdálkodó szervezet ipari vagy mezőgazdasági tevékenységet végez és a családtagokkal együtt a munkavégzésben résztvevő munkavállalók egyidejű létszáma meghaladja a 100 főt, vagy
 • a gazdálkodó szervezet olyan épületrészt, épületet üzemeltet, vagy bérel,
  1. amelyben tömegtartózkodásra szolgáló, de legfeljebb 500 fő befogadóképességű helyiség található,
  2. amely összesített befogadóképessége meghaladja az 500 főt, de legfeljebb 2000 fő, vagy
  3. melyben menekülésben korlátozott személyek elhelyezése, ellátása, kezelése, nevelése, oktatása, gondozása történik és e személyek egyidejű létszáma meghaladja a 20 főt, de legfeljebb 100 fő.

Tűzvédelmi Szabályzat

A gazdálkodó tevékenységet folytató magánszemélyeknek, a jogi személyeknek, a jogi és a magánszemélyek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteinek, ha a munkavégzésben részt vevő családtagokkal együtt ötnél több munkavállalót foglalkoztatnak, vagy ha ötvennél több személy befogadására alkalmas létesítményt működtetnek, illetve a magas kockázati osztályba tartozó ipari és tárolási alaprendeltetésű kockázati egységben és kereskedelmi szálláshelyeken tűzvédelmi szabályzatot kell készíteniük.

Vegye fel velünk a kapcsolatot. Kérjen ajánlatot!