Munka és balesetvédelmi előírások

Munka és balesetvédelmi előírások a kereskedelemben:  A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. Tv. szabályozza az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés személyi, tárgyi és szervezeti feltételeit. A munkavédelem a szervezett munkavégzésre vonatkozó biztonsági és egészségügyi követelmények rendszere, valamint ezek végrehajtása.

Munka és balesetvédelmi előírások


 • Baleset: a testet érő egyszeri külső behatás, amely hirtelen és a sérült akaratától függetlenül következik be.

 • Munkabaleset: a munkavállaló által a munka során vagy azzal összefüggésben elszenvedett sérülés.

A munkahelyi balesetek súlyossága:

 • Három nap munkaképtelenségig terjedő munkaképtelenség
 • Három napot meghaladó munkaképtelenség

Súlyos munkabaleset


 • Veszélyes: olyan létesítmény, munkaeszköz, munkafolyamat vagy technológia, amely megfelelő védelem hiányában a munkavállalókat egészségük és biztonságuk súlyos veszélyeztetésének teszi ki.

 • Veszélyes anyag: minden olyan anyag vagy készítmény, amely fizikai, kémiai vagy biológiai hatása miatt veszélyforrást jelenthet. Pl.: robbanásveszélyes, gyúlékony, sugárzó, mérgező, maró, fertőző, rákkeltő.
 • Veszélyforrás: olyan veszélyforrás, amely a munkát végző személyt vagy a munka hatálya alá tartozó személyt veszélyezteti vagy károsítja.
 • Foglalkozási betegség: olyan egészségkárosodás, amely a munkával kapcsolatos tényezőknek tulajdonítható, vagy amely a munkavállaló optimálisnál nagyobb munkaterhelésnek való kitettségének következménye.

Munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi követelmények


1. Munkaeszközök: meg kell felelniük a biztonságos és egészséges munkavégzés követelményeinek (minőségtanúsítás).

2. Munkakörülmények:

 • Ivóvíz
 • Öltözködési, tisztálkodási, higiéniai, étkezési, pihenési és melegedési lehetőség.
 • Szennyező anyagok kezelése
 • Jelző- és riasztórendszerek
 • Energia-, cső- és közműhálózatok – biztonsági követelmények
 • Világítás, levegő, légkondicionálás
 • Csúszásmentes padlóburkolatok
 • Kijáratok, vészkijáratok, menekülési útvonalak

3. A munkafolyamatot, a technológiát, a munkaeszközöket és az anyagokat úgy kell kiválasztani, hogy azok ne veszélyeztessék a munkavállalók vagy a munkavégzés körébe tartozó személyek egészségét és biztonságát.

 • Az érintett munkavállalókkal meg kell ismertetni a veszélyeket és a biztonságos munkavégzés feltételeit.
 • A védőeszközöket meg kell határozni, a munkavállalók rendelkezésére kell bocsátani, és megkövetelni kell azok használatát.

munkavédelem

A munka és balesetvédelmi előírások személyi feltételei

Ahol veszély van, ott nem szabad egyedül dolgozni. A munkavállalók csak olyan munkát kaphatnak, amelynek elvégzésére orvosilag alkalmasak, és rendelkeznek a biztonságos munkavégzéshez szükséges ismeretekkel, készségekkel és szakértelemmel.

A biztonságos munkavégzés követelményeinek végrehajtása


A munkáltató köteles:

 • A szükséges utasítások és információk időben történő átadása a munkavállalónak.
 • Rendszeresen ellenőrizze, hogy a munkakörülmények megfelelnek-e a követelményeknek, és hogy a munkavállalók ismerik-e a rájuk vonatkozó előírásokat, és betartják-e azokat.
 • Biztosítani kell a megfelelő munkaeszközöket
 • Azonnal kivizsgálja, intézkedik és leállítja a munkát, ha arról értesül, hogy a munkát biztonságosan végzik.
 • Biztosítja a védőeszközök megfelelő használatát és karbantartását.
 • Képzéssel biztosítsa, hogy a munkavállalók munkakezdéskor rendelkezzenek a biztonságos és egészséges munkavégzésre vonatkozó elméleti és gyakorlati ismeretekkel, a szükséges szabályokkal, utasításokkal és információkkal. (Addig nem foglalkoztatható)

A munkavállaló köteles:

Csak biztonságos munkakörülmények között, az egészséget nem veszélyeztetve és a biztonságos munkavégzésre vonatkozó szabályok betartásával dolgozhat.

 • A munkaeszközök biztonságos állapotának biztosítása, rendeltetésszerű használata.
 • Fegyelem, rend és tisztaság fenntartása
 • Ismeretek megszerzése és alkalmazása
 • Részt vesz az orvosi vizsgálaton
 • Veszélyes rendellenesség esetén kérje a felettesétől az intézkedést.
 • A baleseteket, sérüléseket és betegségeket azonnal jelenteni.

A munkavállaló jogosult:

 • Megtagadni a munkavégzést, ha azzal életét, egészségét vagy testi épségét közvetlenül és súlyosan veszélyeztetné.

A munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések kezelése

 • A munkabaleseteket és foglalkozási megbetegedéseket jelenteni, kivizsgálni és nyilvántartásba venni kell.
 • Ezt részletesen naplóban kell rögzíteni.
 • A munkáltatónak a súlyos balesetet haladéktalanul jelentenie kell a baleset helye szerint illetékes regionális munkavédelmi és munkaegészségügyi felügyelőségnek.
 • A kivizsgálás dokumentációját be kell sorolni a munkahelyi balesetek nyilvántartásába.

A munkahelyi balesetek nyilvántartása a következőket tartalmazza:

 • A munkabaleset – minden évben 1-es sorszámmal kezdődő – számát,
 • A sérült munkakörét,
 • A sérülés időpontját, helyszínét, jellegét, rövid tényállását,
 • A sérült ellátására tett intézkedését,
 • Annak tényét, hogy a sérült folytatta-e a munkáját

A munkáltatónak a jelentést legkésőbb a tárgyhónapot követő hónap 8. napjáig kell megküldenie.

 • A sérültnek,
 • A munkabiztonsági és munkaügyi felügyelőségnek
 • A társadalombiztosítási kifizetőhelynek
 • Fel kell tárni az okokat és intézkedéseket kell tenni a további balesetek megelőzésére.
 • A sérült, illetve a balesetet észlelő személy köteles a balesetet haladéktalanul jelenteni a közvetlenül irányítójának.
 • A munkáltatónak meg kell állapítania, hogy munkabalesetnek tekinti-e.
 • Ha a sérült az intézkedést sérelmezi, a munkabiztonsági és munkaügyi felügyelőséghez fordulhat.

Foglalkozási megbetegedés

 • A biztosított személy különleges foglalkozási ártalma által okozott betegség vagy egészségkárosodás.
 • Kivizsgálása korábban az Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség (OMMF) munkavédelmi felügyelőség feladata volt.
 • 2012. január 1-jétől Nemzeti Munkaügyi Hivatal (NMH) Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóság
 • Tényét az elbíráló szerv (TB kifizetőhely) határozattal állapítja meg, majd kézbesíti a biztosított és az orvos részére is.

A munkavédelem hatósági felügyelet ellenőrzése kiterjed:

 • A munkáltatók és a munkavállalók biztonságos és egészséges munkavégzéssel kapcsolatos feladatainak és kötelezettségeinek teljesítése,
 • A munkahelyek kialakítására, a munkaeszközök üzemeltetésére, a felhasznált technológiákra és anyagokra, valamint az egyéni védőeszközök használatára vonatkozó követelmények érvényesítése,
 • A munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések kivizsgálására, jelentésére, nyilvántartására és megelőzésére tett intézkedések.

EZ IS ÉRDEKELHETI: